Koszty

Opłata sądowa pobierana przez właściwy sąd kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest ustalana oddzielnie dla każdego sądu.

Ponadto bardzo często w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa występuje konieczność uzyskania opinii biegłego psychologa, której koszt wynosi około kilkuset złotych.

Koszt sporządzenia skargi o stwierdzenie nieważności małżeństwa ustalany jest indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest prowadzenie sprawy pro bono.