Koszty

Opłata sądowa pobierana przez właściwy sąd kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest ustalana oddzielnie dla każdego sądu. Jej wysokość, w zależności od diecezji, waha się od 600 do 2200 zł. Niekiedy jest ona uzależniona od wysokości zarobków skarżącego. W usprawiedliwionych przypadkach ciężkiej sytuacji materialnej istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, a nawet jej częściowego albo całkowitego umorzenia.

Ponadto bardzo często w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa występuje konieczność uzyskania opinii biegłego psychologa, której koszt wynosi około kilkuset złotych.

Honorarium adwokata kościelnego jest ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania danej sprawy oraz koniecznego nakładu pracy. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest prowadzenie sprawy pro bono.