O kancelarii

Kompetencje

Adwokat kościelny Jakub Stolarek jest stałym adwokatem przy:

Metropolitalnym Sądzie Duchownym Archidiecezji Poznańskiej
na podstawie dekretu arcybiskupa metropolity poznańskiego
JE abpa Stanisława Gądeckiego

Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej
na podstawie dekretu biskupa włocławskiego
JE bpa Wiesława Alojzego Meringa

Zatwierdzenie przez biskupa diecezjalnego zgodnie z kan. 1483 Kodeksu Prawa Kanonicznego świadczy o biegłości w prawie kanonicznym. Dlatego Jakub Stolarek może reprezentować strony jako adwokat kościelny lub pełnomocnik w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed wszystkimi sądami kościelnymi, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Wszelkie stosowne dyplomy, dekrety i zatwierdzenia udostępniane są do wglądu na życzenie klienta.

Wykształcenie

Adwokat kościelny Jakub Stolarek jest absolwentem prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie zdobył, z wynikiem bardzo dobrym, tytuł zawodowy magistra prawa kanonicznego.

Ponadto zdał wymagany egzamin licencjacki uzyskując tytuł kościelny licencjata prawa kanonicznego (licenciatus in iure canonico).

W czasie studiów odbył praktyki w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu, zaznajamiając się z funkcjonowaniem sądów kościelnych oraz procesowymi aspektami spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Jakub Stolarek ukończył również, z wynikiem bardzo dobrym, prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu oraz kontynuuje naukę na studiach doktoranckich z prawa kanonicznego. Jest autorem artykułów naukowych z prawa cywilnego, prawa bankowego oraz prawa kanonicznego. Był stypendystą Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na Uniwersytecie Islandzkim (Háskóli Íslands) w Reykjaviku.

Włada językiem angielskim, włoskim, islandzkim i łacińskim.