Rola adwokata kościelnego

Adwokat kościelny
w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kim jest adwokat kościelny?

Rolę adwokata w procesie przed sądem kościelnym reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. oraz Instrukcja procesowa Dignitas connubii z 2005 r. Zgodnie z nimi adwokatem kościelnym może być tylko osoba biegła w prawie kanonicznym i zatwierdzona przez właściwego biskupa diecezjalnego. Dlatego nie należy szukać pomocy w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa u osób, także prawników świeckich, które nie zostały zatwierdzone do występowania w sądach kościelnych jako adwokaci, gdyż nie dysponują one wystarczającymi kwalifikacjami i wiedzą z prawa kanonicznego.

Jaka jest rola adwokata kościelnego w procesie?

Zadaniem adwokata kościelnego jest profesjonalna obrona całości praw strony w procesie, w szczególności jej kompleksowa reprezentacja przed sądem kościelnym, w tym sporządzenie skargi powodowej oraz rekursów, otrzymywanie notyfikacji i informowanie strony o stanie jej sprawy. Warto podkreślić, że adwokat kościelny dysponuje również uprawnieniami, które nie przysługują nawet samej stronie (np. uczestniczenie w przesłuchaniach świadków czy zapoznanie się z aktami sprawy na każdym etapie sprawy). Ponadto adwokat kościelny jako profesjonalny obrońca, na mocy złożonej przysięgi, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata kościelnego?

Każdy może samodzielnie występować przed sądem kościelnym. Jednak trzeba pamiętać, że

  • proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa różni się całkowicie od cywilnej sprawy o rozwód. Dotyczy to praktycznie całości postępowania, zarówno jego celu, procedury, jak i środków dowodowych;
  • prawo kanoniczne jest niezależnym porządkiem prawnym, odmiennym od prawa polskiego. Stąd przyczyny, które uzasadniają rozwód cywilny nie są tożsame z przyczynami nieważności małżeństwa kościelnego;
  • właściwe przygotowanie skargi powodowej i prowadzenie procesu może go znacząco przyspieszyć;
  • część uprawnień w procesie przysługuje tylko adwokatowi kościelnemu.

Dlatego niezwykle pożądane jest skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika w sprawach o nieważność małżeństwa – adwokata kościelnego.

Jak ustanowić adwokata kościelnego?

Każdy może swobodnie wybrać sobie adwokata kościelnego, zatwierdzonego przez właściwego biskupa, któremu zleci reprezentację przed sądem kościelnym.